Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Lekarz na dyżury medyczne – Oddział Chirurgiczny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie poszukuje lekarza na dyżury medyczne.

Warunki zatrudnienia

 • umowa cywilno-prawna
 • system pracy: elastyczny czas pracy,
 • miejsce świadczenia usług: Oddział Chirurgiczny SP ZOZ MSWiA w Krakowie, 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla nr 25.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje:

 • Napisz nam swoje pytania na adres: statystyka@zozmswiakrakow.pl. Odpowiemy najpóźniej w następnym dniu pracy.
 • Jeśli wolisz dzwonić, wybierz numer do Działu Statystyki Medycznej i Obsługi Umów Medycznych: +48 12 662 31 90 , umówimy się na rozmowę w dogodnym terminie!

Wymagamy:

 • Prawo wykonywania zawodu.
 • Lekarz specjalista chirurg lub lekarz posiadający I stopnia specjalizacji w dziedzinie chirurgii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii, posiadający zgodę kierownika specjalizacji na samodzielne dyżury.
 • Języka polskiego pozwalającego na swobodną komunikację w mowie i piśmie z pacjentem oraz personelem medycznym.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy profesjonalistami, którzy cenią wzajemną życzliwość i indywidualne podejście do pacjenta. Tworzymy zespół, w którym i Ty masz szansę znaleźć miejsce dla siebie. Jeśli cenisz dobrą atmosferę w miejscu pracy, jesteś ambitny i chcesz się rozwijać – dołącz do naszego grona!

Zapraszamy do złożenia dokumentów:

 • drogą elektroniczną na adres statystyka@zozmswiakrakow.pl (kontakt preferowany) lub
 • osobiście do Działu Statystyki Medycznej i Obsługi Umów Medycznych (budynek C, pokój nr 11) w godzinach od 7:30 do 15:00.

Pokaż nam:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające odbyte kursy, szkolenia oraz doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów: 12 października 2023 r.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwanego dalej Administratorem.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507 lub drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych w celu uczestnictwa w postępowaniu o wyłonienie kandydata do pracy / postępowaniu rekrutacyjnym oraz prowadzenia w tym zakresie korespondencji, na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1, tj. imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane osobowe wskazane przez kandydata do pracy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym Administrator wymaga podania danych osobowych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO przy spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażonej zgody, w zakresie danych wykraczających poza zakres danych wynikających z art. 221 § 1, w tym na dane osobowe szczególnej kategorii, z zastrzeżeniem iż Administrator nie znajdzie podstawy prawnej w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych i podanie takich kategorii danych będzie się wiązało z ich niezwłocznym usunięciem lub zwróceniem. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne a ich niepodanie poprzez niewyrażenie zgody, nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla kandydata do pracy,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadnione interesy administratora w związku z możliwością wykorzystania różnych kanałów komunikacji, w szczególności poczty elektronicznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do czasu wyłonienia kandydata do pracy / przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i po tym okresie zostaną bezpowrotnie usunięte / zniszczone. Administrator nie przechowuje dokumentów w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwany dalej Administratorem.

DANE KONTAKTOWE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO [1]w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie zgody, w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii, w związku z w szczególności:
  • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,


PRAWA I OBOWIĄZKI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa w celu realizacji w/w celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości przeprowadzenia stażu kierunkowego.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i ich niepodanie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, do którego doszło  na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane, narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez:

 • okres wynikający z przepisów prawa,
 • okres niezbędny do realizacji umowy,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, do momentu jej wycofania, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Pobierz dodatkowe załączniki

Komórka organizacyjna

Sposób składania dokumentów

Dodatkowe informacje

Miejsce świadczenia pracy

Termin ważności ogłoszenia

Metadane strony

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content