Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Psycholog do prowadzenia psychoterapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie poszukuje dwóch osób do pracy na stanowisku: psycholog do prowadzenia psychoterapii.

Warunki zatrudnienia

 • umowa o pracę na zastępstwo dla jednej osoby w wymiarze pełnego etatu,
 • system pracy: praca jednozmianowa,
 • miejsce świadczenia pracy: Oddział Dzienny Psychoterapii SP ZOZ MSWiA w Krakowie, pl. Inwalidów nr 3.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje:

 • Napisz nam swoje pytania na adres: kadry@zozmswiakrakow.pl. Odpowiemy najpóźniej w następnym dniu pracy.
 • Jeśli wolisz dzwonić, wybierz numer do Działu Kadr: +48 12 662 31 60. Umówimy się na rozmowę w dogodnym terminie!

Wymagamy

 • Tytuł magistra psychologii.
 • Ukończony co najmniej II rok szkolenia psychoterapeutycznego.
 • Język polski pozwalający na swobodną komunikację w mowie i piśmie z pacjentem oraz personelem medycznym.
 • Wymagamy dobrej organizacji pracy własnej i w zespole, zaangażowania w pracę, staranności w prowadzeniu dokumentacji pacjentów oraz doświadczenia w pracy z pacjentem dorosłym. 
 • Niezbędne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu psychoterapii z pacjentem.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy profesjonalistami, którzy cenią wzajemną życzliwość i indywidualne podejście do pacjenta. Tworzymy zespół, w którym i Ty masz szansę znaleźć miejsce dla siebie. Jeśli cenisz dobrą atmosferę w miejscu pracy, jesteś ambitny i chcesz się rozwijać – dołącz do naszego grona! 

Zapraszamy do złożenia dokumentów:

 • drogą elektroniczną na adres kadry@zozmswiakrakow.pl (kontakt preferowany), lub
 • osobiście do Działu Kadr (budynek A pokój nr 300A-B) w godzinach od 7:30 do 15:00.

Pokaż nam

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2023 r.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwanego dalej Administratorem.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507 lub drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych w celu uczestnictwa w postępowaniu o wyłonienie kandydata do pracy / postępowaniu rekrutacyjnym oraz prowadzenia w tym zakresie korespondencji, na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1, tj. imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane osobowe wskazane przez kandydata do pracy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym Administrator wymaga podania danych osobowych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO przy spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażonej zgody, w zakresie danych wykraczających poza zakres danych wynikających z art. 221 § 1, w tym na dane osobowe szczególnej kategorii, z zastrzeżeniem iż Administrator nie znajdzie podstawy prawnej w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych i podanie takich kategorii danych będzie się wiązało z ich niezwłocznym usunięciem lub zwróceniem. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne a ich niepodanie poprzez niewyrażenie zgody, nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla kandydata do pracy,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadnione interesy administratora w związku z możliwością wykorzystania różnych kanałów komunikacji, w szczególności poczty elektronicznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do czasu wyłonienia kandydata do pracy / przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i po tym okresie zostaną bezpowrotnie usunięte / zniszczone. Administrator nie przechowuje dokumentów w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwany dalej Administratorem.

DANE KONTAKTOWE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO [1]w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie zgody, w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii, w związku z w szczególności:
  • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,


PRAWA I OBOWIĄZKI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa w celu realizacji w/w celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości przeprowadzenia stażu kierunkowego.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i ich niepodanie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, do którego doszło  na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane, narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez:

 • okres wynikający z przepisów prawa,
 • okres niezbędny do realizacji umowy,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, do momentu jej wycofania, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Pobierz dodatkowe załączniki

Komórka organizacyjna

Termin ważności ogłoszenia

Miejsce świadczenia pracy

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content