Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zozmswiakrakow.pl.

Adres do korespondencji
SP ZOZ MSWiA w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25
30-053 Kraków

Adres e-mail
sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Strona internetowa
www.zozmswiakrakow.pl

Adres e-mail
sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Data ostatniego przeglądu strony internetowej: 2024-03-29

Strona www.zozmswiakrakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
   • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
   • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. niektóre multimedia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej:
  • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ustawienia powyższych elementów dostępne są po kliknięciu w ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu okna przeglądarki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Skróty mogą się różnić w zależności od rodzaju przeglądarki. Dla najbardziej popularnych przeglądarek internetowych, skróty klawiaturowe podajemy poniżej:

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki Microsoft Edge

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki Safari

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki Google Chrome

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki Mozilla Firefox

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki Opera

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej mogą się Państwo skontaktować z osobą odpowiedzialną, dostępną pod adresem email: dostepnosc@zozmswiakrakow.pl, nr telefonu: 12 662 31 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie stanowią część kompleksu obiektów zlokalizowanych na działce w centralnej części Krakowa pomiędzy ulicami Kronikarza Galla, Staffa i Juliusza Lea.

W skład zabudowy wchodzą m.in.:

 • budynek przychodni „A”
 • budynek szpitala „B”

połączone parterowym łącznikiem, zapewniającym wewnętrzną komunikację pomiędzy budynkiem przychodni i szpitala.

oraz

 • budynek administracyjny „C”, w którym zlokalizowany jest również Oddział Dzienny Rehabilitacji i pozostałe poradnie.

Wejście główne do kompleksu budynków i podjazd dla karetek znajdują się w centralnej części budynku „A” od ulicy Kronikarza Galla.

Wjazd na teren szpitala możliwy jest od strony ulicy Juliusza Lea i Leopolda Staffa.

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Oznaczenie budynków A B C

Budynek Przychodni „A”

Do budynku Przychodni „A” oprócz głównego wejścia od strony ulicy Kronikarza Galla, prowadzi drugie wejście, znajdujące się w południowej elewacji budynku, od strony ogrodu (na przeciw kościoła przy ul. Juliusza Lea). Dostęp do tego wejścia z ogrodu, po wcześniejszym przejściu przez bramkę do ogrodu, zlokalizowaną na lewo od głównego wejścia przy ulicy Kronikarza Galla.

Dostęp na poszczególne kondygnacje budynku ma miejsce poprzez dwie boczne klatki schodowe oraz windą, zlokalizowaną w środkowej części budynku. Winda dostępna jest z parteru.

Ze względu na nietypową konstrukcję budynku: posiada on dwa skrzydła, w których poszczególne kondygnacje przesunięte są o połowę w stosunku do kondygnacji w części głównej budynku, odstęp do nich odbywa się jedynie z dwóch bocznych (wspólnych dla części głównej budynku) klatek schodowych.

Do skrzydeł budynku prowadzą schodami zewnętrznymi dwa wejścia (po jednym do każdego), gdzie znajdują się poradnie i rejestracja poz „Gall-Med”. Obiekt nie jest wyposażony w urządzenia pomocnicze typu schodołazy lub inne podnośniki.

Budynek Szpitala „B”

Budynek Szpitala „B” posiada dwie zewnętrzne klatki schodowe, dostępne od strony  południowej  (wejście od ulicy Juliusza Lea) i północnej (wejście od ulicy Leopolda Staffa).

Obie klatki schodowe wyposażone są w windy, z przystankami na każdej kondygnacji, umożliwiając dostęp do wszystkich pięter. Ponadto, dostęp do budynku Szpitala „B” zapewniony jest przez przewiązkę (łącznik), łączącą od strony ulicy Kronikarza Galla ten budynek z budynkiem Przychodni „A” oraz przez wąskie drzwi, zlokalizowane od strony budynku „C”, w jego środkowej części.

Budynek Administracji „C”

Budynek Administracji „C”, w którym na parterze znajduje się Oddział Dzienny Rehabilitacji oraz pozostałe poradnie, dostępny jest całkowicie dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Wejście do Oddziału Rehabilitacji dostępne jest z rampy, na którą prowadzi pochylnia, dostępna dla osób poruszających się również na wózkach inwalidzkich.

Wejście do poradni dostępne jest od strony budynku Szpitala schodami lub po pochylni, zlokalizowanej wzdłuż południowej ściany budynku „C”.

Dostęp do pomieszczeń biurowych, znajdujących się na 1 piętrze budynku, możliwy schodami lub widną wewnętrzną. Wejście z rampy usytuowanej od strony zachodniej budynku (przy parkingu).

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

W budynkach, poza windami, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Informacji głosowej udziela portier, natomiast brak jest informacji dotykowych w formie planów tyflograficznych.

Na terenie jednostki znajduje się parking, lecz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie jest dostępny dla pacjentów. Wjazd na teren możliwy po telefonicznym porozumieniu się z portierem, na okres wysadzenia osoby ze szczególnymi potrzebami.

Przychodnia MSWiA w Tarnowie oraz przychodnia MSWiA w Nowym Sączu

W skrócie:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze ba jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
 4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji ze szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Forma skrócona – opis punktowy wszystkich obiektów

 • A. KRAKÓW – ul. Kronikarza Galla 25
 • B. KRAKÓW – Plac Inwalidów 5
 • C. TARNÓW – ul. Krakowska 32
 • D. NOWY SĄCZ – ul. Żółkiewskiego

A. KRAKÓW – ul. Kronikarza Galla 25

Budynek Przychodni „A”

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Kronikarza Galla oraz boczne – od ogrodu (od ulicy Juliusza Lea). Wejście główne jest zadaszone, nie posiada barier architektonicznych. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz pochylnia. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla karetek z szeroko otwieranymi drzwiami środkowymi. Dla gości pieszych przeznaczone są drzwi boczne, usytuowane po dwóch stronach postoju dla karetek.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście dostępne jest bez przeszkód architektonicznych, w tym poruszających się na wózku.
 3. Dla osób, które chcą dostać się na wyższe kondygnacje budynku „A”, dostępna jest winda, zlokalizowana na wprost wejścia głównego wejścia. Dla osób udających się do budynku Szpitala „B”, dostępny jest bez barier korytarz łącznika. który prowadzi do trzech klatek schodowych, w tym, dwóch z windami, ułatwiających dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku „B”. pomieszczenia na parterze. \
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku „B”, po, na lewo od łącznika (przewiązki).
 5. Miejsca dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono na parkingu przy granicy ogrodu szpitala, wzdłuż ulicy Juliusza Lea.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek Szpitala „B”

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia boczne, poprzez klatki schodowe: jedno od ul. Juliusza Lea, drugie (naprzeciwległe) – od ulicy Leopolda Staffa. W klatkach schodowych znajdują się windy, dostępne, bez konieczności pokonywania barier architektonicznych, prowadzące na wszystkie kondygnacje budynku. Ponadto, dostęp do budynku Szpitala „B” zapewniony jest przez przewiązkę (łącznik), łączącą od strony ulicy Kronikarza Galla ten budynek z budynkiem Przychodni „A” oraz przez wąskie drzwi, zlokalizowane od strony budynku „C”, w jego środkowej części.
 2. Dalsza komunikacja po budynku dostępna jest bez przeszkód architektonicznych, w tym dla osób poruszających się na wózku.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku „B”, po, obok bufetu, na lewo od łącznika (przewiązki).
 4. Na terenie jednostki brak parkingu dostępnego dla pacjentów. Miejsca dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono na parkingu przy granicy ogrodu szpitala, wzdłuż ulicy Juliusza Lea.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Budynek Administracji „C”

 1. Do budynku prowadzą lokalne wejścia boczne, jedno – do poradni, drugie na Dzienny Oddział Rehabilitacji, a trzecie do części administracyjnej i technicznej.
 2. Dostęp do pomieszczeń biurowych, znajdujących się na 1 piętrze budynku, możliwy schodami lub widną wewnętrzną. Wejście z rampy usytuowanej od strony zachodniej budynku (przy parkingu).
 3. Dalsza komunikacja po parterze budynku dostępna jest bez przeszkód architektonicznych, w tym dla osób poruszających się na wózku.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku „C”, obok poradni. Dostęp do toalety i poradni możliwy jest od strony budynku Szpitala schodami lub po pochylni, zlokalizowanej wzdłuż południowej ściany budynku „C”. Druga toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na Oddziale Dziennym Rehabilitacji.
 5. Na terenie jednostki brak parkingu dostępnego dla pacjentów. Wjazd na teren możliwy po telefonicznym porozumieniu się z portierem, na okres wysadzenia osoby ze szczególnymi potrzebami, udającej się na rehabilitację
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przychodnia MSWiA w Tarnowie

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od podwórka, dodatkowe – obecnie nie używane – od ulicy Krakowskiej oraz trzecie – przez windę dostępną z poziomu parteru od podwórka. Wejście główne jest zadaszone, pod którym znajdują się dwa stopnie, z krawędzią oznakowaną taśmą. Wejście od ulicy Krakowskiej nie jest używane ze względu na wąski korytarz. Do wejścia prowadzą wąskie stopnie. Wejście przez windę dostępne jest z poziomu ulicy i prowadzi na wszystkie kondygnacje budynku.
 2. Recepcja znajduje się na wprost od wejścia głównego. Dalsze przejście dostępne jest bez przeszkód architektonicznych, w tym poruszających się na wózku.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdym piętrze budynku.
 4. Brak zapewnionych miejsc parkingowych..
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przychodnia MSWiA w Nowym Sączu

 1. Wejście na ogrodzony teren budynku możliwy jest przez bramkę od strony ulicy Żółkiewskiego lub przez bramę od strony ulicy Małeckiego.
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne przez klatkę schodową (od ulicy Małeckiego oraz boczne – przez windę. Wejście główne prowadzi schodami, jest oporęczowane i zadaszone. Wejście boczne dostępne jest z poziomu ulicy, prowadzi do windy, z której dostępne są wszystkie kondygnacje budynku.
 3. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla karetek.
 4. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście dostępne jest bez przeszkód architektonicznych, w tym poruszających się na wózku.
 5. Dla osób, które chcą dostać się na wyższe kondygnacje budynku, dostępna jest winda, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie klatki schodowej.
 6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdym piętrze budynku.
 7. Miejsca dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono na parkingu przy granicy ogrodu szpitala, wzdłuż ulicy Juliusza Lea.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przychodnia MSWiA w Krakowie – Plac Inwalidów

 1. Poradnie zlokalizowane są na parterze i dwóch piętrach w kamienicy.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście od Placu Inwalidów oraz drugie – od podwórka.
 3. Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na wysokie schody, brak schodołazów lub wind.
 4. W budynku brak jest toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Brak zapewnionych miejsc parkingowych..
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aktualności

Wybory w Szpitalu…

Pacjenci mogli oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 9 czerwca, w Szpitalu MSWiA w Krakowie – mieściła się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 429.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content