Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18

Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Lider Projektu: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

Kwota dofinansowania  – 3.222.900,00 zł

Wkład własny Szpitala  – 358.100,00 zł

Wartość całkowita projektu po stronie Partnera: 3.581.000,00 zł

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Partnerem.

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  • zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  • poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Projekt ma również na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2023 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)
Obrazek przedstawia świnkę skarbonkę

Metadane strony

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content