Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Praktyka / Staż / Wolontariat

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie informuje, że w szpitalu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich/zawodowych przez studentów i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny, pod warunkiem posiadania odpowiedniego zaplecza organizacyjno-kadrowego.

Studenci oraz uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w tut. Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szpitala, zaakceptowanym uprzednio przez właściwego Lekarza Kierującego Oddziałem / Kierownika komórki, w której planuje zajęcia praktyczne co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki wraz z programem praktyk.

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie umowy w sprawie prowadzenia praktyk oraz przedłożenie przed rozpoczęciem praktyk następujących dokumentów:

  1. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyki;
  2. Aktualne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
  3. Wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B;
  4. Zawarte ubezpieczenie O.C. oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących zdarzenia związane z programem praktyki, ważnego w okresie odbywania praktyki;
  5. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  6. Imienny identyfikator Uczelni.

Niezłożenie w/w dokumentów skutkuje niemożnością przystąpienia do praktyk

Kontakt do Działu Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych

Metadane strony

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content