Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Zarejestruj wizytę przez Internet

Aby dokonać rejestracji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pracownik rejestracji skontaktuje się z Panią/Panem celem potwierdzenia wizyty.

Pola oznaczone * są wymagane

Prosimy o wybranie poradni, do której chcą Państwo się zarejestrować.
Prosimy o wypełnienie danych osobowych, które pomogą nam zidentyfikować pacjenta.
Formularz pozwala na dodanie maksymalnie 3 plików o pojemności 10 MB każdy.
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwany dalej Administratorem.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności w celach prowadzenia działalności leczniczej, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także w celach profilaktyki zdrowotnej, rozpatrywania skarg i wniosków, realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia społecznego, realizacji obowiązków związanych z medycyną pracy, archiwalnych, naukowych, statystycznych, podatkowych, rozliczeniowych z innymi, uprawnionymi podmiotami, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz w ewentualnych celach marketingowych, w zakresie udzielonej zgody.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwany dalej Administratorem.

DANE KONTAKTOWE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności w celach prowadzenia działalności leczniczej, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także w celach profilaktyki zdrowotnej, rozpatrywania skarg i wniosków, realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia społecznego, realizacji obowiązków związanych z medycyną pracy, archiwalnych, naukowych, statystycznych, podatkowych, rozliczeniowych z innymi, uprawnionymi podmiotami, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz w ewentualnych celach marketingowych, w zakresie udzielonej zgody.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e, f RODO[1] przy  spełnieniu  warunków określonych w art. 9 ust. 2 lit. a, c, g, h RODO, w związku z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres:

  1. Dokumentacja medyczna – 20 lat;
  2. Dokumentacja medyczna, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz zawierającaą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat;
  3. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat;
  4. Skierowania na badania lub zlecenia lekarza, na podstawie których udzielono świadczenia medycznego – 5 lat; na podstawie których nie udzielono świadczenia medycznego z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – 2 lata;

na podstawie odrębnych przepisów:

  1. Dane osobowe przetwarzane w pozostałych celach, przez okres od 1 do 6 lat, w zależności od rodzaju;
  2. Dane osobowe w zakresie udzielonej zgody, do chwili cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu, usunięcia danych na wniosek osoby, której dane dotyczą lub wygaśnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content