Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo.

Dyrektorzy i pracownicy szpitala SP ZOZ MSWiA w Krakowie przykładają ogromną wagę do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych szczególnej kategorii – o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych, realizując swoje obowiązki prawne i dbając o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych, opracował szereg zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania a także powołał Inspektora Ochrony Danych – mgr Rafała Kosuń, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 • drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl,
 • drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora,
  tj. 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507.

Ponadto w załącznikach poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwany dalej Administratorem.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności w celach:

 • prowadzenia działalności leczniczej,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • rozpatrywania skarg i wniosków,
 • realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia społecznego,
 • realizacji obowiązków związanych z medycyną pracy,
 • archiwalnych, naukowych, statystycznych, podatkowych, rozliczeniowych z innymi, uprawnionymi podmiotami,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi,
 • marketingowych, w zakresie udzielonej zgody.
Podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e, f RODO przy spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 2 lit. a, c, g, h RODO, w związku z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Administratora ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie. Przykładem przekazania danych osobowych mogą być:

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres:

a. dokumentacja medyczna – 20 lat;
b. dokumentacja medyczna, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz zawierającaą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat;
c. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat;
d. skierowania na badania lub zlecenia lekarza, na podstawie których udzielono świadczenia medycznego – 5 lat; na podstawie których nie udzielono świadczenia medycznego z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – 2 lata;

na podstawie odrębnych przepisów:
e. dane osobowe przetwarzane w pozostałych celach, przez okres od 1 do 6 lat, w zależności od rodzaju;
f. dane osobowe w zakresie udzielonej zgody, do chwili cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu, usunięcia danych na wniosek osoby, której dane dotyczą lub wygaśnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

 

Pobierz załączniki

Napisz do nas

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych wysłanych w formularzu

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (sekretariat@zozmswiakrakow.pl).

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zawarte w formularzu pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej. Tutaj znajdą Państwo informacje jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej. (link otworzy się w nowym oknie)

UWAGA! Ten formularz nie służy do rejestracji na wizyty w poradniach. Tutaj znajdą Państwo dedykowany formularz do rejestracji w poradniach. (link otworzy się w nowym oknie)

Aktualności

Mamy Pododdział Udarowy! – O nas w mediach…

Pododdział Udarowy w Szpitalu MSWiA w Krakowie – to kolejny taki punkt na medycznej mapie miasta… i – jak zdążyliśmy się już przekonać – bardzo potrzebny! Odkąd powstał – czyli w ciągu zaledwie dwóch i pół miesiąca – leczyło się na nim już ponad trzydziestu pacjentów z udarem mózgu. Lekarze przyznają, że to miejsce jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie – choroba atakuje częściej, co jest zauważalne zwłaszcza po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej »
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content