Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo.

Dyrektorzy i pracownicy szpitala SP ZOZ MSWiA w Krakowie przykładają ogromną wagę do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych szczególnej kategorii – o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych, realizując swoje obowiązki prawne i dbając o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych, opracował szereg zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania a także powołał Inspektora Ochrony Danych – mgr Rafała Kosuń, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 • drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl,
 • drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora,
  tj. 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507.

Ponadto w załącznikach poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwany dalej Administratorem.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności w celach:

 • prowadzenia działalności leczniczej,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • rozpatrywania skarg i wniosków,
 • realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia społecznego,
 • realizacji obowiązków związanych z medycyną pracy,
 • archiwalnych, naukowych, statystycznych, podatkowych, rozliczeniowych z innymi, uprawnionymi podmiotami,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi,
 • marketingowych, w zakresie udzielonej zgody.
Podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e, f RODO przy spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 2 lit. a, c, g, h RODO, w związku z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego.

Prawa i obowiązki

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Administratora ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie. Przykładem przekazania danych osobowych mogą być:

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres:

a. dokumentacja medyczna – 20 lat;
b. dokumentacja medyczna, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz zawierającaą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat;
c. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat;
d. skierowania na badania lub zlecenia lekarza, na podstawie których udzielono świadczenia medycznego – 5 lat; na podstawie których nie udzielono świadczenia medycznego z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – 2 lata;

na podstawie odrębnych przepisów:
e. dane osobowe przetwarzane w pozostałych celach, przez okres od 1 do 6 lat, w zależności od rodzaju;
f. dane osobowe w zakresie udzielonej zgody, do chwili cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu, usunięcia danych na wniosek osoby, której dane dotyczą lub wygaśnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

 

Pobierz załączniki

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content