Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej

SP ZOZ MSWiA w Krakowie udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Pobierz załącznik

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, SP ZOZ MSWiA w Krakowie udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

SP ZOZ MSWiA w Krakowie udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Sposób składania wniosku

Wniosek prosimy dostarczyć do Kancelarii:

 • osobiście, pod adresem: ul. Kronikarza Galla 25, 30-010 Kraków, budynek C, parter;
 • elektronicznie, wysyłając na adres: archiwum@zozmswiakrakow.pl, sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Sposób udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej:
  • a) wyciągu – tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;
  • b) odpisu – tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
  • c) kopii – tj. dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
  • d) wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Odpłatność za dokumentację medyczną (podstawa wyliczenia)

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz na informatycznym nośniku danych, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – SP ZOZ MSWiA w Krakowie pobiera opłatę w następującej wysokości:

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartaleOpłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.03.2024 r. -31.05.2024 r.
1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kopiiDokumentacja medyczna zawierająca wyniki badań obrazowych (płyta CD)Opłata za przesłanie udostępnionej dokumentacji medycznej
(przesyłka  polecona za potwierdzeniem odbioru)
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
Zgodnie
z obowiązującym cennikiem
Poczty Polskiej
IV kwartał
2023 r.
7540,36 zł
15,08 zł*0,53 zł*3,00 zł*10,30 zł

*Opłata nie jest pobierana za wykonanie kopii dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie (nie dotyczy opłaty za przesłanie).

Podstawa prawna:

Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2023.1545 z późn. zm.)

Na skóty

Dokładne miejsce Kancelarii:

Metadane strony

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content