Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej

SP ZOZ MSWiA w Krakowie udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, SP ZOZ MSWiA w Krakowie udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

SP ZOZ MSWiA w Krakowie udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Sposób udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej:
  • a) wyciągu – tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;
  • b) odpisu – tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
  • kopii – tj. dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
  • c) wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Odpłatność za dokumentację medyczną (podstawa wyliczenia)

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz na informatycznym nośniku danych, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – SP ZOZ MSWiA
w Krakowie pobiera opłatę w następującej wysokości:

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

1 strona wyciągu lub odpisu 

1 strona kopii

Dokumentacja medyczna zawierająca wyniki badań obrazowych (płyta CD)

Opłata za przesłanie udostępnionej dokumentacji medycznej
(przesyłka  polecona za potwierdzeniem odbioru)

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

Zgodnie
z obowiązującym cennikiem
Poczty Polskiej

I kwartał
2023 r.
7178,30

14,01 zł*

0,49 zł*

2,80 zł*

10,30 zł

*Opłata nie jest pobierana za wykonanie kopii dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie (nie dotyczy opłaty za przesłanie).

Podstawa prawna:

Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2022.1876 z późn. zm.)

Pobierz załącznik

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content