Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

NAZWA BENEFICJENTA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

TYTUŁ PROJEKTU

„Przebudowa pomieszczeń Odziała Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem medycznym oraz uwzględnieniem wymagań dla pacjentów z COVID-19”

CEL PROJEKTU:

Celem ogólnym inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem medycznym oraz uwzględnieniem wymagań dla pacjentów z COVID-19” jest wdrożenie działań naprawczych oraz przeciwdziałających skutkom pandemii COVID-19, a także innym chorobom zakaźnym oraz wywołanym nimi negatywnym skutkom zdrowotnym i społecznym poprzez zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia.

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY

Planowanym efektem realizowanego zadania jest przebudowa pomieszczeń na rzecz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem medycznym (monitory parametrów hemodynamicznych, videobronchofiberoskop, mosty anestezjologiczne, defibrylator, łóżka intensywnej terapii z materacami, kardiomonitory, rtg cyfrowy, echokardiograf z głowicą przezprzełykową, lampy operacyjne).

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 010 705,00 PLN.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

3 010 705,00 PLN.

SPZOZ MSWiA w Krakowie udostępnia mechanizm informacyjny w formie poczty elektronicznej pod adresem: react_eu@zozmswiakrakow.pl, służący sygnalizowaniu o potencjalnych nieprawidłowościach w realizacji Projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wrazz wyposażeniem medycznym oraz uwzględnieniem wymagań dla pacjentów z COVID-19” nr POIS.11.03.00-00-0091/22, w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content