Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Skargi i wnioski

Na mocy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. powołany został urząd Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00
Nr telefonu: +48 22 532 82 58, +48 22 532 83 00
Adres e-mail: sekretariat@rpp.gov.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa
Telefon: +48 22 538 117 590
E-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl
Adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków,
Telefon: +48 12 298 83 04, faks: +48 12 298 83 20
E-mail: dsiw@nfz-krakow.pl; kancelaria@nfz-krakow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Józefa 21, 31-056 Kraków

W SP ZOZ MSWiA w Krakowie, pacjentów w sprawach skarg i wniosków związanych z udzielanych świadczeń zdrowotnych, przyjmują:

poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 12.00
budynek A – 2 ½ piętra pokój nr 201 – Sekretariat

poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 12.00
(budynek C – piętro 1)

budynek A – 2 ½ piętra, pokój nr 201 – sekretariat

W każdy wtorek i czwartek w godzinach 10:00 – 12:00
Budynek A, 3 ½ piętra, pokój 301A – pokój Radcy Prawnego

W każdy poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 12.00
Budynek A – 1 ½ piętra, pokój nr 101 – gabinet Kierownika Przychodni

Pacjent może złożyć skargę w formie:

 • ustnej,
 • pisemnej – w sekretariacie ZOZ, budynek A, piętro 2 ½,
 • elektronicznej, pisząc na adres email: sekretariat@zozmswkrakow.pl,
 • anonimowej – w ankiecie badania opinii pacjenta (dostępna w Oddziałach Szpitala i Rejestracji ZOZ).

W przypadku zastrzeżeń dot. niewłaściwego wykonania czynności zawodowych ubezpieczony może także zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

31-123 Kraków,
ul. Krupnicza 11a,
tel. +48 126191717, +48 126191725, +48 126191729

31-153 Kraków,
ul. Szlak 61,
tel./fax +48 12 422 88 54, +48 12 430 07 23,
e-mail: oroz@moipip.org.pl

Ochrona danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Państwu w tym zakresie praw można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – mgr Rafałem Kosuń:
 • drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl,
 • drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507.
Ponadto w dziale Ochrona Danych Osobowych mogą Państwo zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Zgłaszanie naruszeń prawa

Na podstawie DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, SP ZOZ MSWiA w Krakowie uruchomił anonimowy, bezpieczny kanał zgłoszeń naruszeń prawa Unii Europejskiej. Kanał przeznaczony jest dla osób powiązanych w jakikolwiek sposób z SP ZOZ MSWiA w Krakowie, które to osoby były świadkiem naruszenia prawa lub prawdopodobnego naruszenia prawa.

Przed skorzystaniem z formularza należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

 1. Czy naruszenie dotyczy: zdrowia publicznego, ochrony prywatności i danych osobowych, zamówień publicznych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa? oraz
 2. Czy nieprawidłowości lub wątpliwości etyczne mają związek z Pani/Pana pracą – wydarzyły się w miejscu pracy lub środowisku zawodowym i powiązane są z tym środowiskiem? oraz
 3. Czy zgłoszenie dokonane jest w dobrej wierze? oraz
 4. Czy zgłoszenie dokonane jest dla interesu pracodawcy, interesu społecznego, interesu ogólnego, interesu ponadindywidualnego? oraz
 5. Czy zgłoszenie jest oparte na faktach?
Jeżeli na którekolwiek pytanie odpowiedź brzmi „NIE” – wówczas nie należy korzystać z tej formy zawiadomienia. W przeciwnym razie może Pani/Pan skorzystać z Bezpiecznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa UE.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Sygnalistów)
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content