Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza psychiatrę w Oddziale Dziennym Psychoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców określa specyfikacja. Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres 2 lat, nie wcześniej jak od dnia 01 grudnia 2023 r.

Specyfikacje warunków przygotowania oferty oraz obowiązujące druki można odebrać
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kronikarza Galla 25, budynek C, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia. Oferty należy składać w kancelarii Zakładu w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 do dnia 22 listopada 2023 r. do godziny 10:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w Dziale Statystyki i Obsługi Umów Medycznych Udzielającego zamówienia w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 (Budynek C, pok. 11. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 23 listopada 2023 r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminów składania ofert
i ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Kraków, dn. 16 listopada 2023 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Komisja Konkursowa informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do Konkursu nr 28/2023, na świadczenia zdrowotne  udzielane przez lekarza psychiatrę w Oddziale Dziennym Psychoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, do dnia 24 listopada 2023 r. do godziny 10:00.  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 11:00. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 24 listopada 2023 r. Umowa będzie zawarta od dnia 01 grudnia 2023 r.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Elżbieta Jaskulska                

Załączniki

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content