Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez superwizora w Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennym Oddziale Psychoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców określa specyfikacja. Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres 3 lat, nie wcześniej jak od dnia 01 grudnia 2023 r.

Specyfikacje warunków przygotowania oferty oraz obowiązujące druki można odebrać
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kronikarza Galla 25, budynek C, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia. Oferty należy składać w kancelarii Zakładu w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 do dnia 22 listopada 2023 r. do godziny 10:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w Dziale Statystyki i Obsługi Umów Medycznych Udzielającego zamówienia w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 (Budynek C, pok. 11. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 23 listopada 2023 r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminów składania ofert
i ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Kraków, dn. 16 listopada 2023 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Komisja Konkursowa informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do Konkursu nr 29/2023, na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez superwizora w Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennym Oddziale Psychoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie., do dnia 24 listopada 2023 r. do godziny 10:00.  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 11:00. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 24 listopada 2023 r. Umowa będzie zawarta od dnia 01 grudnia 2023 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Elżbieta Jaskulska         

 

Kraków, dn. 20 listopada 2023 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Komisja Konkursowa informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do Konkursu nr 29/2023, na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez superwizora w Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennym Oddziale Psychoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie., do dnia 28 listopada 2023 r. do godziny 10:00.  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 11:00. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 28 listopada 2023 r. Umowa będzie zawarta od dnia 01 grudnia 2023 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Elżbieta Jaskulska                

       

Załączniki

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content