Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców określa specyfikacja. Umowy o
udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres 3 lat nie wcześniej jak od dnia 01 czerwca
2023 r.

Specyfikacje warunków przygotowania oferty oraz obowiązujące druki można odebrać
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kronikarza Galla 25, budynek C, pokój nr 11, od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-15:00 lub ze strony internetowej Udzielającego zamówienia. Oferty należy składać
w kancelarii Zakładu w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 do dnia 10 maja 2023 r. do godziny
10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 11.00 w Dziale Statystyki i Obsługi
Umów Medycznych Udzielającego zamówienia w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 (Budynek C,
pok. 11). Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w
siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 11 maja 2023 r. Termin
związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w
całości lub części oraz przedłużenia terminów składania ofert i ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *