Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Dla pracowników

28 lutego 2023 r. wygasną wszystkie deklaracje rezygnacji z oszczędzania w PPK. Do tego terminu pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, o autozapisie. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, związane z autozapisem i obowiązkiem informacyjnym pracodawcy.

1. Czy autozapis obejmuje osoby, które są uczestnikami PPK?

Nie. Autozapis obejmuje wyłącznie osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Osoby, które są uczestnikami PPK – niezależnie od tego, w jakim są wieku – nadal oszczędzają w programie bez żadnych zmian.

2. Czy osoby, które mają 55-70 lat, przystąpiły do programu na własny wniosek i nadal w nim uczestniczą, powinny ponowić wniosek?

Nie. Autozapis obejmuje wyłącznie osoby, które zrezygnowały z udziału w programie. Dla uczestników PPK autozapis nie wprowadza żadnych zmian.

3. Czy osoba w wieku 55-70 lat powinna otrzymać od pracodawcy informację o autozapisie?

Jeśli osoba w wieku 55-70 lat:

 • przystąpiła do programu przed ukończeniem 55 lat w ramach autozapisu i następnie złożyła rezygnację lub,
 • mając powyżej 55 lat przystąpiła do programu na własny wniosek i następnie złożyła rezygnację lub,
 • złożyła rezygnację i nie przystąpiła do programu przed ukończeniem 55 lat – nie została zawarta w jej imieniu umowa o prowadzenie,

powinna otrzymać informację o autozapisie, uwzględniającą sposób przystąpienia do programu osób w wieku 55-70 lat. Taka osoba nie zostanie bowiem automatycznie zapisana przez pracodawcę do programu. Aby uczestniczyć w PPK musi złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub – jeśli nie miała wcześniej zawartej umowy o prowadzenie – wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

4. Co jest kluczowe przy określaniu osób, które należy poinformować o autozapisie do PPK?

Warunkiem kluczowym jest złożenie deklaracji o rezygnacji – informujemy wyłącznie te osoby, które taką deklarację złożyły. Nie ma przy tym znaczenia, czy były uczestnikami programu i zrezygnowały, czy też nigdy w ich imieniu nie została zawarta umowa o prowadzenie.

5. Z jaką datą powinna zostać złożona ponowna deklaracja o rezygnacji, jeśli pracownik nie chce skorzystać z możliwości autozapisu?

Aktualne deklaracje o rezygnacji wygasają 28 lutego br. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik złożył deklarację o rezygnacji dwa lata temu czy dwa dni temu. Wszystkie złożone przed 1 marca tracą ważność. Zatem jeśli pracownik chce ponowić deklarację o rezygnacji, powinien złożyć ją najwcześniej 1 marca. Na decyzję ma praktycznie cały marzec, ponieważ dopiero w kwietniu (między 1 a 17 kwietnia) naliczone wpłaty do PPK mogą zostać przekazane do instytucji finansowej.

Pracownik, który zrezygnował z oszczędzania w PPK i na dzień 1 kwietnia 2023 r. będzie miał ukończony 55. rok życia, nie składa ponownej deklaracji o rezygnacji. Aby przystąpić do programu, musi bowiem złożyć własny wniosek.

Pracownik, który zrezygnował z oszczędzania w PPK i na dzień 1 kwietnia 2023 r. będzie miał ukończony 70. rok życia, również nie składa ponownej rezygnacji. Do PPK można bowiem przystąpić do 70. roku życia.

» Pobierz ulotkę – autozapis 2023 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

W dniu 1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek utworzenia PPK – czyli Pracowniczego Planu Kapitałowego i objęły one w pierwszej kolejności największych pracodawców w Polsce, zatrudniających powyżej 250 osób.

PPK to powszechne, systematyczne rozwiązanie, które umożliwia pracownikom gromadzenie pieniędzy na przyszłość, przy zaangażowaniu pracodawców i państwa. W obliczu zachodzących w Polsce zmian demograficznych – starzenia się społeczeństwa – uczestnictwo w PPK jest koniecznością, by na emeryturze nie być skazanym wyłącznie na niską emeryturę z ZUS.

Po przeprowadzonym konkursie ofert oraz konsultacjach ze stroną społeczną zdecydowano o wyborze instytucji finansowej, która będzie zarządzać środkami pracowników w ramach PPK. Instytucją zarządzającą będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) należące do Grupy PZU. PZU jest jednym z liderów rynku PPE, które oferuje od ponad 15 lat i bazując na tym doświadczeniu będzie obsługiwać największych pracodawców w ramach PPK. Obecnie już ponad kilkuset największych pracodawców z całej Polski wybrało TFI PZU jako najlepszą instytucję do zarządzania PPK w swojej firmie i postanowili powierzyć mu oszczędności swoich pracowników.

PPK w praktyce…

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia programu jednak dla pracownika jest on dobrowolny. Zgodnie z ustawą pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich pracowników, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnych i rentowych co najmniej 3 miesiące i znajdują się w przedziale wiekowym 18-55 lat – chyba, że pracownik złoży do pracodawcy oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat. Jednak po okresie 4 lat w obowiązku pracodawcy jest poinformowanie pracownika o ponownym zapisie do programu (istnieje możliwość ponownego złożenia oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat). Natomiast pracownicy powyżej 55 roku życia, a przed ukończeniem 70 lat nie zostaną automatycznie zapisani, chyba że złożą do pracodawcy deklarację przystąpienia do PPK.

Pieniądze na rachunku PPK będą pochodzić z trzech źródeł:

od pracodawcy:·       wpłata podstawowa – 1,5% wynagrodzenia brutto,
ze środków publicznych:

·       jednorazowa wpłata powitalna – 250 zł,

·       dopłata roczna – 240 zł

od pracownika:

·       wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia brutto

bądź od 0,5% do 2% (w przypadku dochodu miesięcznego poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia)

·       dodatkowa wpłata dobrowolna – do 2%,

Poniżej przedstawiono symulację jak wyglądałoby wynagrodzenie pracownika zarabiającego miesięcznie 5000 zł. brutto, z programem i bez programu, w podstawowej wersji wpłat – 2% pracownik i 1,5 % pracodawca.

dochód 5 000 zł brutto
bez PPK – 3 613 zł netto
z  PPK – 3500 netto zł (-113 zł )

odprowadzona składka na indywidualne konto pracownika – 175 zł
(plus dopłata powitalna 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł)

Aby obliczyć wysokość podatku dochodowego od wpłaty pracodawcy, przyjęliśmy 17-procentowy próg podatkowy. Nie uwzględniliśmy przypadku osób do 26. roku życia, dla których PIT jest zerowy. Wyliczenia mają charakter poglądowy, a faktyczne wartości są uzależnione od sytuacji konkretnego pracownika.

Wpłaty zgromadzone w PPK inwestowane będą w fundusze o różnym poziomie ryzyka w zależności od wieku uczestnika. Będą to fundusze zdefiniowanej daty, czyli terminu, w którym pracownik ukończy 60 lat.

W momencie zapisu do PPK pracownik trafi automatycznie do jednego z ośmiu funduszy. Każdy uczestnik może gromadzić środki w tym funduszu lub zmienić go na inny. Fundusze zdefiniowanej daty dostosowują swoją politykę inwestycyjną do zmieniającego się wieku uczestnika. Oznacza to, że im bliżej mamy do 60. roku życia, tym bezpieczniej inwestujemy. Wraz z upływem czasu i wzrastającym wiekiem uczestnika PPK, maleje udział w części akcyjnej (udziałowej), a rośnie w części dłużnej (obligacje, bony skarbowe). Celem jest zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego wraz z upływem czasu.

Każdy uczestnik PPK może skorzystać z pieniędzy zgromadzonych w PPK po ukończeniu 60 lat lub wcześniej w szczególnych sytuacjach życiowych.

Wypłata po ukończeniu 60 roku życia:

 • jednorazowa wypłata 25% zgromadzonych środków, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach – ta opcja jest zwolniona z konieczności zapłaty podatku od zysków kapitałowych,
 • jednorazowa wypłaty 100% zgromadzonych środków, albo wypłata w mniej niż 120 ratach – ta opcja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Uczestnik może też wybrać inne alternatywne rozwiązanie tj.:

 • kontynuacja oszczędzania w PPK,
 • dokonanie transferu środków na polisę w zakładzie ubezpieczeń lub na rachunek terminowej lokaty,
 • wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego.

Uczestnik może również skorzystać ze swoich środków przed ukończeniem 60 roku życia:

 • w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka,
 • na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu zaciągniętego na inwestycję mieszkaniową
  (do 45 roku życia)
 • na wniosek pracownika, w dowolnym momencie, w postaci zwrotu środków. Konsekwencją zwrotu środków jest konieczność dokonania ze środków zgromadzonych przez uczestnika określonych przepisami prawa potrąceń:

– potrąceń do ZUS kwoty odpowiadającej 30% środków z odkupienia jednostek, które zostały nabyte z wpłat finansowanych przez pracodawcę

– potrąceń do urzędu skarbowego należnej kwoty podatku od zysków kapitałowych

– potrąceń pełnej kwoty pochodzącej z odkupienia jednostek nabytych za wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne.

Uczestnik może wskazać osoby uprawnione. Zaoszczędzone środki podlegają dziedziczeniu.

Dostęp do rachunku online

Każdy uczestnik będzie mógł w łatwy sposób kontrolować wartość swoich oszczędności w Internecie w bezpłatnym serwisie inPZU.pl. Umożliwia on sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na rachunek w PPK przez pracodawcę oraz składanie dyspozycji takich jak: wskazanie uposażonego, wypłaty pieniędzy, a także decydować o zmianie sposobu inwestowania oszczędności. Serwis zapewnia łatwy dostęp do rachunku dzięki intuicyjnej i nowoczesnej technologii. Można z niego korzystać także przy użyciu smartfonów, a bezpieczeństwo transakcji zapewnia zatwierdzanie zleceń kodem, który użytkownicy otrzymują SMS-em.

Pomoc i wsparcie

Osoby, które preferują tradycyjną obsługą klienta mogą korzystać z pomocy Oddziałów PZU. PZU ma jedną z największych sieci placówek w Polsce, która liczy ponad 400 oddziałów gdzie 2 500 doradców klienta indywidualnego służy pomocą w kwestiach związanych z PPK. Pracownicy maja też do dyspozycji infolinię PZU 22/ 640 05 55 oraz portal internetowy www.emerytura.pzu.pl

Pobierz załącznik

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content