Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

na świadczenia zdrowotne udzielane w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców określa specyfikacja. Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres jednego roku, nie wcześniej jak od dnia 01 października 2023 r.

Specyfikacje warunków przygotowania oferty oraz obowiązujące druki można odebrać w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kronikarza Galla 25, budynek C, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub ze strony internetowej Udzielającego zamówienia. Oferty należy składać w kancelarii Zakładu w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 do dnia 19 września 2023 r. do godziny 10:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2023 r. o godz. 11.00 w Dziale Statystyki i Obsługi Umów Medycznych (Budynek C, pokój 11). Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 20 września 2023 r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminów składania ofert i ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Kraków, dn. 20 września 2023 r.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

Komisja Konkursowa informuje przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 25/2023, na świadczenia zdrowotne  udzielane w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie do dnia 25 września 2023 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: Krzysztof Czarnobilski

Załączniki

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content