Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej lub lekarza chirurga lub w trakcie specjalizacji w w/w zakresie, posiadającego zgodę kierownika specjalizacji na samodzielne dyżury, w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców określa specyfikacja. Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres 3 lat nie wcześniej jak od dnia 01 listopada 2023 r.

Specyfikacje warunków przygotowania oferty oraz obowiązujące druki można odebrać w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kronikarza Galla 25, budynek C, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Oferty należy składać w kancelarii Zakładu w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 do dnia 12 października 2023 r. do godziny 14:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2023 r. o godz. 11.00 w Dziale Statystyki i Obsługi Umów Medycznych Udzielającego zamówienia w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 (Budynek C, pok. 11) Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej do dnia 17 października 2023 r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminów składania ofert i ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Kraków, dn. 11 października 2023 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Komisja Konkursowa informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do Konkursu nr 26/2023 na świadczenia zdrowotne  udzielane przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej lub lekarza chirurga lub w trakcie specjalizacji w w/w zakresie, posiadającego zgodę kierownika specjalizacji na samodzielne dyżury, w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, do dnia 26 października 2023 r. do godziny 10:00.  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 26 października 2023 r. o godz. 11:00. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 27 października 2023 r. Umowa będzie zawarta od dnia 10 listopada 2023 r.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Elżbieta Jaskulska              

Załączniki

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content