Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

na wykonywanie badań USG i USG Doppler z opisem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – Przychodnia w Nowym Sączu.

Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców określa specyfikacja. Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres 3 lat nie wcześniej jak od dnia 01 marca 2024 r.

Specyfikacje warunków przygotowania oferty oraz obowiązujące druki można odebrać w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kronikarza Galla 25, (budynek C, pokój nr 11), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Oferty należy składać w kancelarii Zakładu w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 do dnia 19 lutego 2024 r. do godziny 10:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 11.00 w Dziale Statystyki i Obsługi Umów Medycznych Udzielającego zamówienia w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 (Budynek C, pok. 11). Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej do dnia 21 lutego 2024 r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminów składania ofert i ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Załączniki

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content