Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

Snowman-[Przekonwertowany]

Lekarz dentysta – Zakład Stomatologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie poszukuje lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Warunki zatrudnienia

 • oferta dla: jednej osoby w formie: umowy cywilno-prawnej,
 • miejsce świadczenia usług: Zakład Stomatologii SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Kraków, ul. Kronikarza Galla nr 25;
 • praca dwuzmianowa, zgodnie z harmonogramem, co najmniej cztery dni w tygodniu– 24-30 godzin.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje:

 • Napisz nam swoje pytania na adres: kadry@zozmswiakrakow.pl. Odpowiemy najpóźniej w następnym dniu pracy.
 •  Jeśli wolisz dzwonić, wybierz numer bezpośrednio do Działu Kadr: +48 12 662 31 60 lub
 • do Zakładu Stomatologii +48 12 662 31 35. Umówimy się na rozmowę w dogodnym terminie!

Jeśli jesteś zainteresowany inną formą zatrudnienia – prosimy o kontakt.

Wymagane kwalifikacje:

 • Prawo wykonywania zawodu oraz tytuł lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.
 • Zarejestrowana działalność gospodarcza.
 • Język polski pozwalający na swobodną komunikację w mowie i piśmie z pacjentem oraz personelem medycznym.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, w którym i Ty masz szansę znaleźć miejsce dla siebie. Jeśli cenisz dobrą atmosferę, jesteś ambitny i chcesz się rozwijać – dołącz do nas!

Nasza Poradnia korzysta z zaplecza szpitalnego (Oddział Okulistyczny), które jest kompleksowo wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Umożliwiamy pełną diagnostykę okulistyczną, w tym aparat OCT, oraz wykonywanie badań na potrzeby medycyny pracy. Wykonujemy laserowe zabiegi okulistyczne (YAG laser) – zaćma wtórna, irydotomia, SLT, oraz drobne zabiegi na aparacie ochronnym oka i powieki. Wpisujemy się w program lekowy iniekcji  oszklistkowych w przebiegu AMD i cukrzycy.

Zapraszamy do złożenia dokumentów:

 • drogą elektroniczną na adres kadry@zozmswiakrakow.pl lub
 • osobiście w Dziale Kadr (budynek A pokój nr 300A-B) w godzinach od 7:30 do 15:00.

Pokaż nam:

Termin składania dokumentów: 26 sierpnia 2024 r.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwanego dalej Administratorem.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507 lub drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych w celu uczestnictwa w postępowaniu o wyłonienie kandydata do pracy / postępowaniu rekrutacyjnym oraz prowadzenia w tym zakresie korespondencji, na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1, tj. imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane osobowe wskazane przez kandydata do pracy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym Administrator wymaga podania danych osobowych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO przy spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażonej zgody, w zakresie danych wykraczających poza zakres danych wynikających z art. 221 § 1, w tym na dane osobowe szczególnej kategorii, z zastrzeżeniem iż Administrator nie znajdzie podstawy prawnej w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych i podanie takich kategorii danych będzie się wiązało z ich niezwłocznym usunięciem lub zwróceniem. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne a ich niepodanie poprzez niewyrażenie zgody, nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla kandydata do pracy,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadnione interesy administratora w związku z możliwością wykorzystania różnych kanałów komunikacji, w szczególności poczty elektronicznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do czasu wyłonienia kandydata do pracy / przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i po tym okresie zostaną bezpowrotnie usunięte / zniszczone. Administrator nie przechowuje dokumentów w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwany dalej Administratorem.

DANE KONTAKTOWE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO [1]w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie zgody, w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii, w związku z w szczególności:
  • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,


PRAWA I OBOWIĄZKI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa w celu realizacji w/w celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości przeprowadzenia stażu kierunkowego.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i ich niepodanie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, do którego doszło  na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane, narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez:

 • okres wynikający z przepisów prawa,
 • okres niezbędny do realizacji umowy,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, do momentu jej wycofania, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwany dalej Administratorem.

DANE KONTAKTOWE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO [1]w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie zgody, w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii, w związku z w szczególności:
  • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarzać będzie w celu wykonania umowy lub w celu realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawnych a także ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO1 oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z,

w szczególności: Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.


PRAWA I OBOWIĄZKI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa w celu realizacji w/w celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości przeprowadzenia stażu kierunkowego.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i ich niepodanie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, do którego doszło  na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane, narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez:

 • okres wynikający z przepisów prawa,
 • okres niezbędny do realizacji umowy,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, do momentu jej wycofania, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z siedzibą w 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, telefon: +48 12 662 31 50, e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl, zwany dalej Administratorem.

DANE KONTAKTOWE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw:

 • drogą mailową, pisząc na adres: iod@zozmswiakrakow.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507, lub
 • drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu weryfikacji czy osoba ubiegająca się o stanowisko związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub w innych rejestrach tego typu funkcjonujących w innych państwach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

W celu wypełnienia w/w obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, niezbędne będzie pozyskanie od Pani/Pana, z zachowaniem zasady „minimalizacji danych” następujących danych osobowych: danych identyfikujących osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania oraz nr PESEL a także inne kategorie danych osobowych niezbędne do wypełnienia w/w obowiązku prawnego.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania a także w uzasadnionych przypadkach żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych.

Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem nawiązania stosunku / zawarcia umowy o współpracy lub dopuszczenia do innej działalności z małoletnimi. Niepodanie danych osobowych w w/w celu skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy/nawiązania współpracy.

ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora w/w celów, wyłącznie na podstawie zawartych umów i na jego wyraźne polecenie po uprzedniej weryfikacji wdrożenia przez te podmioty odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych a także zapewnienia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w w/w celu przechowywane będą, w zależności od rodzaju zawartej umowy, w przypadku zawarcia umowy o pracę przez okres wynikający z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy z późniejszymi zmianami a w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej, przez okres wynikający z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami. Po tym okresie dane zostaną bezpowrotnie usunięte / zniszczone.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Pobierz dodatkowe załączniki

Komórka organizacyjna

Sposób składania dokumentów

Dodatkowe informacje

Miejsce świadczenia pracy

Termin ważności ogłoszenia

Metadane strony

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content