Logo SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Działamy dla dobra Pacjenta

na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Oddziale Neurologicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców określa specyfikacja. Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres 3 lat, nie wcześniej jak od dnia 01 lutego 2024 r.

 Specyfikacje warunków przygotowania oferty oraz obowiązujące druki można odebrać w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kronikarza Galla 25, budynek C, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub ze strony internetowej Udzielającego zamówienia. Oferty należy składać w kancelarii Zakładu w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 do dnia 18 stycznia 2024 r. do godziny 10:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w Dziale Statystyki i Obsługi Umów Medycznych Udzielającego zamówienia w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 (Budynek C, pok. 11). Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej do dnia 20 stycznia 2024 r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminów składania ofert i ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Kraków, dn. 18 stycznia 2024 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Komisja Konkursowa informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do Konkursu nr 04/2024, na świadczenia zdrowotne  udzielane przez lekarzy w Oddziale Neurologicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie, do dnia 22 stycznia 2024 r. do godziny 10:00.  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 22 stycznia 2024 r. o godz. 11:00. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej
24 stycznia 2024 r. Umowa będzie zawarta od dnia 01 lutego 2024 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

     Krzysztof Czarnobilski                   

Załączniki

Obrazek przedstawia osobę weryfikującą jakiś tekst
Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na teren szpitala. Widoczne są 3 budynki, które zostały oznaczone A B C
Skip to content