Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców określa specyfikacja. Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres 3 lat nie wcześniej jak od dnia 01 września 2023 r.

Specyfikacje warunków przygotowania oferty oraz obowiązujące druki można odebrać w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kronikarza Galla 25, budynek C, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub ze strony internetowej Udzielającego zamówienia. Oferty należy składać w kancelarii Zakładu w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 do dnia 23 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00 w Dziale Statystyki i Obsługi Umów Medycznych Udzielającego zamówienia w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 (Budynek C, pok. 11). Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 24 sierpnia 2023 r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminów składania ofert i ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Kraków, dn. 23 sierpnia 2023 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Komisja Konkursowa informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do Konkursu nr 22/2023, na świadczenia zdrowotne  udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, do dnia 24 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00.  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na jego stronie internetowej w dniu 25 sierpnia 2023 r. Umowa będzie zawarta od dnia 01 września 2023 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Krzysztof Czarnobilski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *